Pirkinių krepšelis

Krepšelyje nėra produktų.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios paslaugų teikimo taisyklės (toliau „Taisyklės”), yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir UAB “Guomeda”, į.k. 122735740 (toliau – „Pardavėjas”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, Pirkėjui įsigyjant prekes Pardavėjo tinklalapyje www.guomeda.lt pateiktame kataloge arba pagal atskirą užsakymą.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo pasirašymo momento (užsakant prekes internetu, svetainėje www.guomeda.lt, spaudžiant mygtuką “Patvirtinti užsakymą”, arba nuo prekių perdavimo Pirkėjui momento.

2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma UAB „Guomeda“ duomenų bazėje.

2.3. Užsakymai taip pat gali būti priimami el. paštu info@guomeda.lt arba tinklalapyje nurodytais telefonais.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes iš Pardavėjo šių Taisyklių, pirkimo-pardavimo sutarties bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo LR įstatymų numatyta tvarka, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas, įsipareigoja laikytis šių sąlygų, pirkimo-pardavimo sutarties bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinio apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, jei Pirkėjas tinkamai pasirinko apmokėjimo būdą bei atsiskaitė už Prekes.

6.2. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos suformuotame užsakyme nurodomos eurais, suformuojant bendrą užsakymo sumos PVM, su nuolaidomis bei pristatymo išlaidomis.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes svetainėje nurodytu būdu, jei abi šalys nesuderino kitaip.

7.3. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas pats perveda užsakyme nurodytą sumą į Pardavėjo banko sąskaitą naudodamas šiuos rekvizitus:

UAB “Guomeda”
Įmonės kodas: 122735740
PVM mokėtojo kodas: LT227357418
Atsiskaitomoji sąskaita: AB CITADELE bankas
LT45 7290 0000 0346 7933
Mokėjimo paskirtis: avansinis apmokėjimas už prekes (užsakymo Nr. xxx).

8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (dėl tiekėjų arba transporto kompanijų kaltės bei susiklosčiusių nesklandumų). Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

8.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos važtaraštyje bei, dalyvaujant transporto įmonės atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Jei perdavimo momentu prekė yra su trūkumais, pardavėjas įsipareigoja juos pašalinti. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra pirmiausia pataisyti prekę arba pakeisti ją kita preke. Tik pateikus prekę antrą kartą su defektu, klientas turi teisę reikalauti sumažinti prekės kainą arba nutraukti sutartį su Pardavėju.

10. Sandėliavimas.

10.1. Neatsiėmęs prekės laiku klientas moka sandėliavimo mokestį, kuris yra lygus – 1 (Vienas) euras už parą.

11. Garantiniai įsipareigojimai

11.1. Visoms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai pateikiami garantiniuose talonuose. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos.

11.2. Pateikiant prekę garantiniam remontui, būtina pateikti prekės pirkimo dokumentus. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.

11.3. Tuo atveju, kai tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

12. Atsakomybė

12.1. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.2. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Duomenų apsauga.

13.1. Pardavėjas įsipareigoja neskleisti informacijos apie klientą tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai šitos informacijos reikia užsakymui vykdyti Pardavėjo partneriams (pvz. transporto kompanijoms, mokėjimo institucijoms). Tokiu atveju perduodami tik būtiniausi duomenys.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu, telefonu, faksu arba nurodytu adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo tinklalapio skyriuje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15. Pristatymas

15.1. Išsirinktus produktus pristatysime žemiau nurodytais būdais per penkias darbo dienas.

15.2. Prekes, kurių šiuo metu neturime sandėlyje, užsakysime ir pristatysime per 2-3 savaites. Iškilus klausimams dėl pristatymo, prašome kreiptis puslapyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

15.3. Nepriklausomai nuo perkamų produktų kiekio, prekes pristatysime kurjeriu už standartinį 3 eurų mokestį.

Duomenų apsaugos taisyklės

I. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. keičiasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir pradedamas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – Reglamentas) VARTOJAMOS SĄVOKOS:

1. Pardavėjas – UAB “Guomeda”, į.k 122735740, PVM kodas LT227357418, Totorių g. 14, Vilnius .

2. Elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.guomeda.lt

3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

4. Paskyra – Pirkėjo registravimosi šioje el. parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

5. Paslaugos – visos Pirkėjui teikiamos paslaugos.

6. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant šioje el. parduotuvėje. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

7. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis el. parduotuvėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

8. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

9. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

10. Asmens duomenų valdytojas – UAB “Guomeda”

11. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis nurodote savo domeną.

12. Administratorius – šią el. parduotuvę valdantis, atsakingas asmuo.

13. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

14. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės“.

15. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

16. Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis www.guomeda.lt siūlomomis paslaugomis.

17. Privatumo politika skirta apsaugoti www.guomeda.lt pirkėjų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. 

18. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis. Su privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.guomeda.lt

19. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad www.guomeda.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, kad pardavėjas nėra atsakingas už kitų interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis.

20. Pirkėjas gali atlikti pirkimo www.guomeda.lt veiksmus prisiregistravęs prie www.guomeda.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo asmens duomenų pateikimą.

21. Asmenys, norintys registruotis www.guomeda.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama paskyra. Paskyroje pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

21.1. koreguoti ir/ar pildyti asmens duomenis paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas pirkėjas;

21.2. ištrinti/pašalinti visus savo duomenis, prisijungęs prie savo paskyros ir paspaudęs mygtuką “Ištrinti visus mano duomenis”.

21.3. parsisiųsti visus savo duomenis, prisijungęs prie savo paskyros ir paspaudęs mygtuką “Parsisiųsti visus mano duomenis”.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

22. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.guomeda.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai www.guomeda.lt suteikia pirkėjui teisę registruojantis www.guomeda.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.guomeda.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

23. Pardavėjas patvirtina, jog pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti pirkėjams elektroninėje parduotuvėje www.guomeda.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma asmens duomenų naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.

24. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

24.1. Pirkėjas sutinka asmens duomenų atskleidimui;

24.2. Vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas pirkėjo užsisakytas paslaugas;

24.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – pardavėjo partneriams, www.guomeda.lt pasirūpinus rašytiniais pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

24.4. Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

24.5. Jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

25. Pirkėjas turi šias teises:

25.1. Prisijungęs prie savo paskyros parsisiųsti visus savo duomenis, paspaudęs mygtuką “Parsisiųsti visus mano duomenis”;

25.2. Pateikęs užklausą pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

25.3. Prisijungęs prie savo paskyros ištrinti visus savo duomenis, paspaudęs mygtuką “Ištrinti visus mano duomenis”.;

25.4. Nesutikdamas su privatumo politika, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Tokiu atveju pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.guomeda.lt

25.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

26. Prekių atsiėmimo metu pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui ar prekių atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

27. Pirkėjas sutikdamas su šia privatumo politika, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš www.guomeda.lt kaip pardavėjo ar iš partnerių, įskaitant sutinka, kad jo asmens duomenys bus perduoti pardavėjo partneriams, taip pat pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.

28. Pirkėjo asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje privatumo politikoje.

29. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi www.guomeda.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje privatumo politikoje. Po paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti privatumo politikos numatytus reikalavimus, Pirkėjo asmens duomenys gali būti saugomi asmens duomenų valdytojo serveryje iki dvylikos mėnesių nuo paskutinio aktyvaus pirkėjo veiksmo (užsakymo), išskyrus nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.

30. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog pirkėjo pateikiami asmens duomenys www.guomeda.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

31. Asmens duomenys yra saugomi nuo neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi pirkėjų slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su asmens duomenimis gali prisijungti tik asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, taip pat visi www.guomeda.lt puslapiai, kurie reikalauja asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.

32. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie www.guomeda.lt slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti pardavėją.

33. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo asmens duomenis pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal www.guomeda.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu pirkėjo pateiktais duomenimis buvo 1) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar 2) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, 3) jeigu pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu pirkėju, ar jeigu pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (4) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

34. Administruodamas www.guomeda.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

35. Pirkėjas suteikia teisę www.guomeda.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose www.guomeda.lt dokumentuose.

36. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti pirkėjo asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį.

37. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis pirkėjas nustato, kad asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, pirkėjas turi teisę kreiptis į www.guomeda elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi www.guomeda.lt neprisiregistravęs, ir gavęs iš www.guomeda.lt atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi www.guomeda.lt prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo paskyros.  www.guomeda.lt turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti asmens duomenis arba stabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.

38. Jeigu www.guomeda.lt abejoja pirkėjo pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių pirkėjų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

39. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į www.guomeda.lt, elektroninio pašto adresu info@guomeda.lt

V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

40. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės www.guomeda.lt paslaugos, į pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti slapukai. Įrašytą informaciją pardavėjas naudoja 

pirkėjo kaip ankstesnio www.guomeda internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės www.guomeda.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės  www.guomeda.lt funkcijos jam gali neveikti.

Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d.

Parašykite mums
close slider

Kontaktinė formaPalikite pranešimą ir mes netrukus su jumis susisieksime.